Stadgar för Käloms Byalag

 

Antagna vid ordinarie bystämma den 29 februari 1996.

 

 

$ 1

 Ändamålet med Käloms byalag är att tillvarata byns gemensamma intressen ur både kulturell och historisk synpunkt, att förvalta byns fastigheter och övrig gemensam egendom, att vara kontaktorgan gentemot kommun och myndigheter vad beträffar byns gemensamma angelägenheter, samt i övrigt främja och bevaka utvecklingen i byn.

$ 2

Föreningens firma är Käloms byalag.

$ 3

Käloms byalag omfattar alla inom Utgård, Böle, Västerulfsås och Österulfsås skifteslag bosatta eller verksamma personer.

$ 4

Årsmöte med Käloms byalag skall hållas senast före februari månads utgång.

Kallelse till årsmötet kungöres senast en vecka före årsmötet genom anslag på byns anslagstavlor.

Det åligger årsmötet att föra protokoll, samt för den valda styrelsen att verkställa fattade beslut.

Styrelsen har att kalla byalaget till extrastämma när styrelsen så finner det påkallat.

$ 5

För byalaget skall finnas en styrelse med säte i Kälom, Offerdals socken, Jämtlands län.

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Årsmötet väljer:

        a) ordförande för en tid av ett år

        b) två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

        c) tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år

        d) två ordinarie revisorer för en tid av ett år

        e) två revisorsuppleanter för en tid av ett år

        f) valberedning på tre personer för en tid av ett år.

 

Minst en ordinarie styrelseledamot skall, om möjligt, vara under 25 år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelseledamot äger rätt att före sammanträdets slut reservera sig mot fattade beslut. Vid styrelsemöten skall föras protokoll innehållande datum, deltagare, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella reservationer.

Protokollet justeras jämte ordföranden av därtill utsedd ledamot.

Utan kallelse får ärende avgöras om samtliga ledamöter är närvarande och är ense om beslutet.

Ordförande kallar till styrelsemöte när ärenden av betydelse föreligger.

I övrigt har styrelsen att ge akt på alla omständigheter som berör byn och vidta de åtgärder som faller inom området för stadgarnas syften.

 

$ 6

Styrelsen skall förvalta byalagets gemensamma tillgångar. Föra redovisning över byalagets ekonomiska transaktioner. Årligen till ordinarie bystämma avge verksamhets och förvaltningsberättelse.

$7

Föreningens firmatecknare är ordföranden och kassören, om inte annat särskilt anges genom beslut i styrelsen.

$ 8

Styrelsen är gemensamt ansvarig för byalagets ekonomi samt för de handlingar som är inlämnade till styrelsen.

$ 9

Byalagets verksamhetsår och räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

$ 10

Bybo kan genom motion väcka förslag rörande byalagets verksamhet. Motion skall behandlas på ordinarie stämma, och vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsstämman.

$11

Beslut på årsstämman fattas med acklamation om inte rösträkning begärs.

$12

Justerat årsmötesprotokoll skall anslås på föreningshuset senast två veckor efter årsmötet.

$ 13

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på ordinarie årsstämma.